دختر ایرانی: لطفا پسرای دهاتی نیان تو پیج من ! – Persian Jokes

لطفا پسرای دهاتی و بد تیپ نیان تو پیج من ! اَه ! :))) – خنده دار با لهجه اصفهانی – Persian Language with Isfahani accent

source

You might be interested in

Comment (24)

  1. اه اصلاح نکرده هم هست چندش -حالا نه که خوده ککه خانم تابلوس که دهاتی نیست بااون ریخت وخط چشم اوشگولیش-فکرکنم چوپونه تازه به دنیای تکنولوژی وارد شده خودشو پخی میدونه…اه اه اه

  2. چقدخندیدم,خخخخخ دلم میخواد پسره رو بوسش کنم دمش گرررم خیلی باحال بود,این انتر اول خط چشم و ابروهاشو درست کنه بعد از پسرا ایراد بگیره

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hmm, what now!?

… try this:… or that:No Thanks, bring me back to hezarla.com!